Privacy Informatie 2017-04-19T15:31:12+00:00

 

Op deze pagina leest u ons Privacy Statement. Onze uitleg bestaat uit 2 onderdelen:

 • Ons cookie beleid
 • Onze beleid gericht op de privacy op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

CookiesPrivacyvoorwaarden

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u één van onze websites bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites. In ons privacystatement hebben wij u hierover ook al eerder geïnformeerd. Door de nieuwe wetgeving geven we hieronder een nog gedetailleerder uitleg van het gebruik van cookies.

Met behulp van cookies zorgt Biocoherence Nederland er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we de inhoud van uw winkelwagentje voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Wij kunnen de verkregen informatie niet verbinden aan een persoon. Het cookie statement legt uit welke cookies de Biocoherence Nederland inzet om haar online diensten mogelijk te maken.

Soorten cookies

Cookies welke de Biocoherence Nederland gebruikt zijn te verdelen in drie soorten:

 • Functionele en noodzakelijke cookies
  Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze cookies om uw voorkeuren te kunnen onthouden. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die gebruikt worden om u nadat u ingelogd bent te kunnen blijven herkennen. Op deze manier hoeft u niet bij ieder bezoek opnieuw uw wachtwoord in te typen en weten we zeker dat u gerechtigd bent om besloten onderdelen van onze website, zoals uw lidmaatschapsgegevens, te benaderen. Deze cookies worden daarnaast gebruikt om bijvoorbeeld producten die u via onze webshop in het winkelwagentje heeft geplaatst, te onthouden indien u de website afsluit en op een later moment onze webshop weer bezoekt.
 • Optimalisatie cookies
  Wij gebruiken cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de website.
 • Social media en externe cookies
  Wanneer u bent ingelogd in uw sociale media websites (Facebook, Google, Twitter, etc.) en op de Biocoherence Nederland website toestemming heeft gegeven voor deze categorie cookies, kunt u gebruik van maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, etc. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Biocoherence Nederland heeft daar geen invloed op.

De Privacy van uw gegevens

 1. Doel

Als consument heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. De wijze waarop Biocoherence Nederland die bescherming uitvoert is beschreven in dit Privacyreglement, dat is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit reglement beschrijft het doel van deze registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.

 1. Begripsbepalingen

Van een aantal termen volgt hieronder de wettelijke beschrijving en waar nodig uitleg van die beschrijving.

Persoonsgegeven

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat een gegeven een Persoonsgegeven is als het informatie bevat over een natuurlijke persoon en die persoon identificeerbaar is. Dit laatste houdt in dat een verband gelegd moet kunnen worden tussen het betreffende gegeven en uw identiteit als persoon.

Verwerking van Persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. In het kort komt het erop neer dat de verwerking iedere handeling met Persoonsgegevens betreft of een aantal handelingen samen met elkaar.

Bestand

Elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen

Verantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die óf het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen het doel van de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt; samengevat gaat het dus om de organisatie Biocoherence Nederland BV die als rechtspersoon verantwoordelijk is voor het vaststellen van het doel en de middelen van verwerking van Persoonsgegevens

Bewerker

Degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; dit is ieder bedrijf dat voor en in opdracht van Biocoherence Nederland Persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld het bedrijf dat de internetsite Biocoherence Nederland in ‘de lucht houdt’

Betrokkene

Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft; dit is iedereen die gegevens verstrekt aan Biocoherence Nederland bijvoorbeeld met het doel in te kunnen loggen

Derde

Ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke, de Bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken

Ontvanger

Degene aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt

Verstrekken van Persoonsgegevens

Het bekend maken of ter beschikking stellen van Persoonsgegevens

Verzamelen van Persoonsgegevens

Het verkrijgen van Persoonsgegevens

 1. Reikwijdte

Dit Reglement is van toepassing op de in aanhangsel A, gehecht aan dit Reglement, genoemde Bestanden van Persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, gehouden door Biocoherence Nederland BV, gevestigd te Zeewolde.

Website: www.Biocoherence.eu

E-mail: info@Biocoherence.eu

 1. Doel van en voorwaarden voor het verwerken van Persoonsgegevens

Biocoherence Nederland verwerkt gegevens en in het bijzonder Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet.

Biocoherence Nederland verzamelt Persoonsgegevens met een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel.

U als betrokkene verleent ondubbelzinnige toestemming aan Biocoherence Nederland BV voor de verwerking van persoonlijke gegevens, zoniet dan zal Biocoherence Nederland BV geen Persoonsgegevens van u verwerken.

Biocoherence Nederland verwerkt Persoonsgegevens van bezoekers uitsluitend met ondubbelzinnige toestemming. Dit betekent dat u als betrokkene in vrijheid uw wil heeft geuit. U geeft toestemming voor de verwerking van uitsluitend die Persoonsgegevens die omschreven zijn in aanhangsel A. Dat uw toestemming ondubbelzinnig is blijkt uit het aankruisen van een vakje waarbij u verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden. Deze toestemming kunt u intrekken middels een e-mailbericht aan Biocoherence Nederland. Die zal dan zorg dragen voor verwijdering van de gegevens. Wijzigingen kunt u doorvoeren via de knop ‘wijzigen van persoonsgegevens’.

Biocoherence Nederland BV onderscheidt de Persoonsgegevens in Algemene en Medische gegevens. Algemene Persoonsgegevens zijn NAW-gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en dergelijke, in de meest brede zin van het woord. De medische gegevens zijn Persoonsgegevens betreffende de gezondheid.

Algemene gegevens worden verwerkt door Biocoherence Nederland BV met het doel een inlogprocedure mogelijk te maken zodat de bezoeker in een persoonlijk deel van de site kan komen. In dit deel kan de bezoeker zijn eigen Persoonsgegevens verwerken; meer in het bijzonder: vastleggen, wijzigen en raadplegen. Daarnaast heeft het verwerken van de Algemene Persoonsgegevens tot doel financiële vergoeding van de diensten van Biocoherence Nederland BV mogelijk te maken.

Medische Persoonsgegevens worden bij bepaalde diensten, bijvoorbeeld het e-consult, ook wel het online consult genoemd, door de individuele bezoeker verstrekt aan de hulpverlener met het oog op een goede beantwoording van de vraag van betrokkene. Dit is in overeenstemming met artikel 21 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bovendien is Biocoherence Nederland BV, volgens het Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 7, afdeling 5 betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, gehouden dossier in te richten, te onderhouden en gedurende tien jaar te bewaren. Deze wet is uitsluitend op die diensten van Biocoherence Nederland BV van toepassing die als een geneeskundige behandeling kan worden aangemerkt. De diensten die dat betreft zijn beschreven in aanhangsel C.

 1. De wijze van verwerking van Persoonsgegevens

De gegevens die Biocoherence Nederland BV verwerkt zijn niet bovenmatig, wel toereikend en ter zake dienend voor het Doel (beschreven in aanhangsel A).

Biocoherence Nederland BV is als Verantwoordelijke in de zin van de Wet verantwoordelijk voor het goed functioneren van het Bestand en de verwerking van Persoonsgegevens. Het handelen van Biocoherence Nederland BV met betrekking tot de Persoonsgegevens wordt beperkt door dit reglement. Als Biocoherence Nederland BV als Verantwoordelijke een andere partij, als Bewerker in de zin van de Wet, opdraagt de verwerking van de Persoonsgegevens ter hand te nemen, dan zal de naam van die partij en de wijze van verwerking beschreven worden in aanhangsel B.

Biocoherence Nederland BV is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Daartoe zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen met betrekking tot beveiliging van apparatuur en programmatuur in de meest brede zin, waarmee de verwerking van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd. Deze ter zake getroffen maatregelen zijn bij Biocoherence Nederland als Verantwoordelijke in te zien. Het gaat dus om die voorzieningen van technische en organisatorische aard, die de beveiliging van de bestanden tegen verlies of aantasting van de Persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisname, wijziging of verstrekking van die gegevens beveiligt.

 1. Informatieverstrekking aan Betrokkene

U als bezoeker van de website van Biocoherence Nederland moet kunnen nagaan wat met de gegevens die u verstrekt hebt, gebeurt. Formeel hoeft Biocoherence Nederland u daarover niet te informeren omdat u zelf de gegevens hebt verstrekt en hebt verklaard kennis te hebben genomen van het doel van het verzamelen van gegevens. De Wetgever gaat er dan vanuit dat u op de hoogte bent. Biocoherence Nederland BV echter hecht eraan u meer informatie te geven. Deze informatie is per doel in aanhangsel A beschreven. Dit reglement geeft de wettelijk vereiste informatie betreffende de Verantwoordelijke en het Doel van de gegevensverwerking.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u als Betrokkene recht op inzage van het bestand van uw gegevens en een omschrijving van het Doel van de gegevensverwerking en welke soorten gegevens verwerkt worden. Deze laatste informatie vindt u in aanhangsel A. Een overzicht van de algemene persoonsgegevens kunt u zien via de knop ‘wijzigen persoonsgegevens’. De medische persoonsgegevens door u verstrekt in het kader van een online consult, kunt u op de site inzien via de knop ‘online consult’.

 1. Kennisgeving

Middels de hyperlink ‘Privacy’ op alle pagina’s van de website van Biocoherence Nederland communiceert Biocoherence Nederland BV met de bezoeker hoe de verwerking van Persoonsgegevens door Biocoherence Nederland BV plaatsvindt. Het betreffende Privacyreglement kan door middel van een verwijzing op de site worden ingezien en desgewenst worden afgedrukt. Eventuele aanvullende informatie ter zake kan via e-mail worden ingewonnen..

 1. Vernietiging van Persoonsgegevens

De bezoeker heeft als Betrokkene het recht zijn Persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan hij middels een e-mailbericht aan Biocoherence Nederland kenbaar maken. Biocoherence Nederland draagt vervolgens zorg voor vernietiging overeenkomstig de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 7, afdeling 5. Die wet stelt dat medische bescheiden, dus het medisch dossier, volgens artikel 455 binnen drie maanden na verzoek daartoe, vernietigd dienen te worden.

 1. Klachten

Indien een bezoeker als Betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement, de Wet Bescherming Persoonsgegevens of de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst niet worden nageleefd, dient hij zich te wenden tot Biocoherence Nederland BV als Verantwoordelijke in de zin van de Wet. Indien vervolgens dit voor Betrokkene niet leidt tot een voor hem of haar acceptabel resultaat, heeft Betrokkene de volgende mogelijkheden:

 1. een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit College kan na onderzoek middels bestuursdwang en zelfs een dwangsom Biocoherence Nederland BV opdragen de overtreding ongedaan te maken;
 2. ook is het mogelijk bij de Rechtbank een verzoekschrift in te dienen om de als foutief ervaren beslissingen van Biocoherence Nederland ongedaan te maken.
 1. Looptijd van de verwerking van Persoonsgegevens

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit Reglement van kracht zolang sprake is van verwerking van Persoonsgegevens door Biocoherence Nederland BV. Voor de Geneeskundige Gegevens, verwerkt in ‘mijn medisch dossier’, bedraagt die termijn volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst minimaal tien jaar.

 1. Wijziging van het Reglement

Wijzigingen van het Reglement worden aangebracht door de Verantwoordelijke dat wil zeggen Biocoherence Nederland BV. Deze wijzigingen worden vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt van kracht.

 1. Inwerkingtreding, inzage en kopieën

Dit Reglement is met ingang van 1 mei 2004 in werking getreden en ten kantore van Biocoherence Nederland BV dan wel op de site www.Biocoherence.eu in te zien. Via de site kan ook een print verkregen worden.

AANHANGSELS

Aanhangsel A

Reikwijdte

Dit aanhangsel volgens artikel 4 van het Privacyreglement van Biocoherence Nederland BV, gevestigd te Zeewolde vormt één geheel met dat Reglement.

Doel van de verwerking van Persoonsgegevens

Algemene Persoonsgegevens

De algemene Persoonsgegevens worden verwerkt door Biocoherence Nederland BV met het doel een inlogprocedure mogelijk te maken zodat de bezoeker zijn eigen Persoonsgegevens kan verwerken; meer in het bijzonder: vastleggen, wijzigen en raadplegen. Het betreft de gegevens: gebruikersnaam en wachtwoord (beide door de bezoeker zelf vast te stellen) en het e-mailadres van de bezoeker.

Ten tweede worden algemene Persoonsgegevens verwerkt door Biocoherence Nederland BV als uitvoering van een overeenkomst. Het gaat hierbij om gegevens die vereist zijn om betaling mogelijk maken. Het betreft de gegevens: voornaam, achternaam, adres inclusief postcode, telefoonnummer, hetzij bankrekening- of postbankrekeningnummer, hetzij creditcardsoort en -nummer (keuze is afhankelijk van de wijze van betaling).

Ten derde worden algemene Persoonsgegevens verwerkt door Biocoherence Nederland BV met het doel statistisch onderzoek te bedrijven gericht op verbetering van de dienstverlening. Zie ook hieronder de aanvullende informatie over dat onderzoek. Het betreft de gegevens: leeftijd, geslacht, postcodegebied (twee eerste cijfers), naam zorgverzekeraar en soort verzekering (particulier of ziekenfonds).

Ten vierde verwerkt Biocoherence Nederland BV algemene Persoonsgegevens ten behoeve van het versturen van de e-mailnieuwsbrief. Het betreft slechts één gegeven: het e-mailadres van de bezoeker die de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

Medische Persoonsgegevens

Medische Persoonsgegevens worden in het kader van een geneeskundige behandeling door de betrokkene verstrekt aan de hulpverlener om een goede behandeling mogelijk te maken, een en ander in overeenstemming met artikel 21 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij Biocoherence Nederland BV betreft dit het digitaal consult en het on line consult.

Bovendien is de hulpverlener volgens het burgerlijk wetboek, boek 7, titel 7 en afdeling 5, betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling verplicht een dossier van het digitaal consult en het e-mailconsult in te richten. Biocoherence Nederland BV heeft deze verplichting van de hulpverlener overgenomen.

Statistisch onderzoek

De Algemene en Medische Persoonsgegevens kunnen na anonimisering gebruikt worden voor onderzoek ter verbetering van de diensten van Biocoherence Nederland. Het betreft onder andere de volgende vormen van onderzoek:

Geanonimiseerde Persoonsgegevens van groepen mensen waarbij de individuele bezoeker niet herkenbaar is noch herleidbaar, kunnen worden gebruikt om het bezoek van de site te analyseren met als doel de bezoeker beter te kunnen bedienen.

Algemene en medische geanonimiseerde Persoonsgegevens van groepen mensen kunnen worden gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, naar de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg, bijvoorbeeld het gebruik van geneesmiddelen, effectiviteit van fysiotherapie en dergelijke. Verder kunnen de resultaten van dergelijk onderzoek gebruikt worden in voorlichting aan de leek en nascholing van professionele hulpverleners.

Het verzamelen van Algemene en Medische Persoonsgegevens maken het mogelijk gerichte informatie te verstrekken aan de individuele bezoeker die heeft aangegeven dergelijke informatie te willen ontvangen. Het betreft aanvullende informatie die betrekking heeft op de klacht en het ziektebeeld van de betreffende bezoeker of de hem aanbevolen geneeskundige behandeling inclusief medicatie en andere producten.

Aanhangsel B

Reikwijdte

Dit aanhangsel volgens artikel 5 van het Privacyreglement van Biocoherence Nederland BV, gevestigd te Zeewolde vormt één geheel met dat Reglement.

Beschrijving van de Bewerker

Biocoherence Nederland BV is de Verantwoordelijke voor het verzamelen van de Persoonsgegevens. Biocoherence Nederland BV heeft het bedrijf Viresto de opdracht gegeven tot hosting van de site; volgens de wet is Viresto een bewerker temeer omdat zij inzage in de gegevens kunnen hebben. Dat zal niet aan de orde komen mede omdat de bewerking (hosting) volautomatisch gebeurt.

Het verwerken van de Persoonsgegevens door de bewerker wordt uitgevoerd met behulp van een SSL verbinding.

Aanhangsel C

Reikwijdte

Dit aanhangsel volgens artikel 4 van het Privacyreglement van Biocoherence Nederland BV, gevestigd te Zeewolde, vormt één geheel met dat Reglement.

Geneeskundige behandeling

De diensten van Biocoherence Nederland BV die als een geneeskundige behandeling kunnen worden aangemerkt zijn de volgende diensten:

het online consult, ook wel e-consult of foutievelijk e-mailconsult genoemd.

een e-mailbericht aan info@biocoherence.eu, strikt genomen is de beantwoording hiervan geen geneeskundige behandeling en kan het ook niet aangemerkt worden als verwerken van persoonsgegevens. Biocoherence Nederland heeft echter besloten bij de afhandeling de wettelijke verplichtingen te hanteren die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens en voor een geneeskundige behandeling.