Leveringsvoorwaarden van Biocoherence Nederland, gevestigd te Zeewolde, Nederland

Versie geldig vanaf 1 Januari 2021

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Biocoherence Nederland en op iedere tussen Biocoherence Nederland en consument  cq bedrijf tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Biocoherence Nederland . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Biocoherence Nederland behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Biocoherence Nederland erkend.

1.4 Biocoherence Nederland garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Biocoherence Nederland bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Biocoherence Nederland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Biocoherence Nederland geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief BTW. Afhankelijk van de verzending naar een EU lidstaat wordt de BTW toegepast van dat land.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1        Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Biocoherence Nederland. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.2        In geval van huur van de HRV Bodyguard  geldt het volgende: De Klant is persoonlijk verantwoordelijk voor alle door hem gehuurde materiaal vanaf het moment dat hij of de gevolmachtigde deze in ontvangst neemt tot op het moment dat het materiaal aangetekend retour wordt gestuurd naar Biocoherence Nederland, of persoonlijk wordt ingeleverd bij Biocoherence Nederland in Zeewolde. De Klant kan zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van Biocoherence Nederland niet verhalen op derden. De Klant dient de nodige maatregelen te nemen om het materiaal te beveiligen bij vervoer, tegen alle weersomstandigheden, brand, verlies en diefstal. De Klant verklaart dat hij als een goede huisvader met het materiaal zal omspringen. Het is de Klant niet toegestaan het materiaal aan derden beschikbaar te stellen, over te dragen of uit te lenen.

Biocoherence Nederland  verklaart dat het materiaal dat meegegeven wordt in goede staat is en functioneert. Biocoherence Nederland verbindt zich ertoe om eventuele kleine defecten of beschadigingen die geen gevaar vormen voor het goed functioneren van de apparatuur te melden aan de Klant vooraleer hij tekent voor ontvangst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor controle bij ontvangst en verklaart met ondertekening van de leverbon alle apparatuur in goede staat te hebben ontvangen. Klachten worden achteraf niet aanvaard. De Klant, of een door de Klant gevolmachtigde persoon moet alle gereserveerde apparatuur persoonlijk terugbrengen of aangetekend retour sturen in de originele verpakking en originele doos naar Biocoherence Nederland binnen 8 uur na de meting. Indien de meting in het weekend eindigt, moet de meter de maandag erop worden terugestuurd. Het is de Klant niet toegestaan om zelf herstellingen of wijzigingen uit te voeren aan de gehuurde apparatuur. De Klant is verplicht alle mogelijke beschadigingen te melden aan Biocoherence Nederland. Alle nieuw gevonden defecten en beschadigingen kunnen verhaald worden op de Klant. Bij het niet retourneren van de originele verpakking, of ernstige beschadigingen wordt € 40,00 incl. BTW in rekening gebracht.

Wanneer de klant zonder voorafgaande aankondiging de uitgeleende apparaat niet tijdig inlevert / terugstuurt, kan Biocoherence Nederland de volgende maatregelen nemen:
– Bij het laattijdig inleveren van de apparatuur wordt nota genomen van de overschrijding van de uitleenperiode en extra huurkosten in rekening gebracht van € 35,00 incl BTW per dag.
– Bij het niet inleveren van het materiaal, zonder aankondiging en mededeling door de Klant van de reden, beschouwt Biocoherence Nederland het materiaal als verloren door de Klant vanaf de derde werkdag na het verstrijken van de uitleenperiode.
De Klant is verplicht om aangifte van verlies cq. diefstal te doen bij het daartoe bevoegde politiekantoor en een exemplaar van de aangifte en de verklaring in te dienen bij Biocoherence Nederland, uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag van het verlies cq. de diefstal van de apparatuur. Bij verlies cq. diefstal wordt € 495,00 ex 21% BTW vervangingskosten berekend.
Bij onvrijwillige of vrijwillige beschadiging of vernieling van de apparatuur tijdens de verhuurperiode wordt de Klant verantwoordelijk gesteld voor de reparatiekosten (minimum € 150,00) en alle bijkomende kosten die Biocoherence Nederland oploopt tijdens het herstel of de vervanging van de apparatuur. Facturen met betrekking tot de kosten gemaakt in voorafgaande worden door Biocoherence Nederland opgesteld en verzonden naar de Klant.

4.3 Retourzending algemeen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient aangetekend te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Biocoherence Nederland zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Biocoherence Nederland binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden niet gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:

 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Biocoherence Nederland , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Biocoherence Nederland. Biocoherence Nederland. Als gebruiker heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. De wijze waarop Biocoherence Nederland die bescherming uitvoert is beschreven in dit Privacyreglement, dat is opgesteld op basis van de Algemene verordening Gegevensbescherming EU/2016/678 (AVG).

5.2 Als gebruiker heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. De wijze waarop Biocoherence Nederland die bescherming uitvoert is beschreven in het Privacyreglement, dat is opgesteld op basis van de Algemene verordening Gegevensbescherming EU/2016/678 (AVG). Dit reglement is gepubliceerd op de website van Biocoherence Nederland.

5.3 Biocoherence Nederland maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Biocoherence Nederland ) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Biocoherence Nederland . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Biocoherence Nederland gegrond worden bevonden, zal Biocoherence Nederland de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Biocoherence Nederland bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Biocoherence Nederland ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Biocoherence Nederland gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Biocoherence Nederland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Biocoherence Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Biocoherence Nederland in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Biocoherence Nederland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Biocoherence Nederland zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Biocoherence Nederland slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Biocoherence Nederland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Biocoherence Nederland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Biocoherence Nederland en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Biocoherence Nederland op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Biocoherence Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Biocoherence Nederland gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1  Biocoherence Nederland is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Biocoherence Nederland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3  Biocoherence Nederland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Biocoherence Nederland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4  Indien Biocoherence Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1  Biocoherence Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2  Informatie en mogelijk advies die schriftelijk, mondeling of per email bij analyses wordt verstrekt is met de grootst mogelijke zorg verkregen en opgesteld. De verklaringen en informatie die versterkt wordt is niet door officiële instanties goedgekeurd en dienen daarom niet zoals advies van een doctor of arts aangenomen te worden. De ontvanger erkent de volledige eigen verantwoordelijkheid om deze informatie te gebruiken en adviezen op te volgen. We adviseren altijd deze informatie met een gezondheidsprofessional of arts te bespreken. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de door ons genoemde vitaminen, mineralen, behandelingen of anderszins.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1  Eigendom van alle door Biocoherence Nederland aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Biocoherence Nederland zolang de afnemer de vorderingen van Biocoherence Nederland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Biocoherence Nederland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2  De door Biocoherence Nederland geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3  De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4  De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Biocoherence Nederland of een door Biocoherence Nederland aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Biocoherence Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Biocoherence Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6  De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Biocoherence Nederland .

13. Deurwaarder

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van Medicas, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nr. 20107395. Wanneer na 2 herinneringen niet tot betaling wordt overgegaan, geven wij de incasso af. De extra buitengerechtelijke kosten worden op de relatie verhaald door Medicas.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2  Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Biocoherence Nederland en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeewolde kennis, tenzij Biocoherence Nederland er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 1. Definities

Licentiegever: Biocoherence Nederland

Licentienemer: De Gezondheidsprofessional die het platform gebruikt

Licentie: Het recht om het platform “MyHealth” te gebruiken, dit platform is auteursrechtelijk beschermd.

Platform / Systemen: De door Biocoherence Nederland ontwikkelde technologie en software.

 1. Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Biocoherence Nederland sluit.

Indien er individuele afspraken gemaakt zijn bij het aangaan van de overeenkomst, dan prevaleren die afspraken boven deze algemene voorwaarden en SLA. Wanneer er afgeweken wordt van deze voorwaarden, moeten de gemaakte afspraken wel expliciet schriftelijk of per e-mail overeengekomen zijn.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Onze diensten

De overeenkomst die wordt gesloten heeft een looptijd van één jaar en wordt automatisch verlengd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Wanneer u uw abonnement per maand betaalt heeft u ook een abonnement voor de duur van één jaar. De looptijd verschilt alleen van de overeenkomst wanneer we dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Wij bieden u toegang tot door ons ontwikkelde systemen. Wij streven naar een maximale beschikbaarheid van onze systemen en applicaties. Die beschikbaarheid kunnen wij niet te allen tijde garanderen. Ook zijn storingen niet altijd te voorkomen. Tevens kunnen we niet garanderen dat systemen en applicaties van Biocoherence Nederland op elk besturingssysteem, browser, tablet of welk ander technisch hulpmiddel dan ook te gebruiken is.

In de volgende situaties is het mogelijk dat Biocoherence Nederland tijdelijk onbereikbaar is. Tijdens: 

– vooraf aangegeven onderhoud;

– het installeren van een nieuwe versie van systemen/applicaties;

– het verhelpen van een storing die onder verantwoordelijkheid van de klant valt;

– of na overmacht situaties zoals een natuurramp, of het uitvallen van elektriciteit.

Wanneer er grootschalig onderhoud op de planning staat waarbij uw toegang belemmerd zal worden, zal Biocoherence Nederland dit minimaal één week van tevoren melden. Dit grootschalige onderhoud zal zoveel mogelijk buiten kantooruren plaats vinden.

Back-ups worden elke week gemaakt. Deze back-ups kunnen incidenteel door u opgevraagd worden. Het is mogelijk dat dit een tijdrovend karwei voor ons is. Van tevoren zullen we u dan ook aangeven of er eventueel kosten in rekening gebracht worden bij het terughalen van de door u verzochte gegevens.

 1. Een gratis proberen account

Om u te laten wennen aan ons systeem en u te laten zien waarom Biocoherence Nederland een oplossing kan zijn voor uw administratie en positionering, bieden wij u een gratis proefperiode. Deze proefperiode is geheel vrijblijvend en wordt dan ook niet automatisch verlengd en omgezet naar een betaalde versie.

Wanneer u gebruik wil blijven maken van Biocoherence Nederland, kan u ervoor kiezen om één van onze abonnementen af te sluiten. Als u daarvoor kiest wordt de demo-account door ons omgezet naar een betaalde account en blijven de ingevulde zaken van uw demo-account bewaard.

Mochten wij misbruik van gratis proefperiodes waarnemen, bijvoorbeeld door het aannemen van verschillende gedaanten, dan staat het ons vrij om de toegang tot gratis account te blokkeren.

 1. Uw verplichtingen

U gebruikt het platform zoals een gemiddelde zorg- en/of hulpverlener dat doet. Dit houdt in het bijhouden van online cliëntendossiers, agenda’s, documenten toevoegen en andere functionaliteiten gebruiken waar het platform voor gemaakt is.

Ons valt zelden bijzonder gebruik op. Maar maakt u bijvoorbeeld een HD-video van elke meeting met een cliënt en upload u dit naar het platform, dan verbruikt u al snel honderden keren meer data dan gemiddeld. En als u 2.000 cliënten bedient op een account ook.

Wij hanteren geen datalimieten, maar een fair use policy. Dit houdt in dat wij geen concrete limieten hanteren voor de data die u gebruikt, maar bij misbruik, of terugkerende buitenproportionele pieken, ons het recht voorbehouden om maatregelen te nemen.

We verwachten ook dat u of uw medewerkers het account zelf gebruiken. Het is verboden om externe partijen, die niet aan uw organisatie zijn verbonden, toegang te verschaffen tot gebruikersaccounts waar u voor betaalt.

Mochten wij waarnemen dat u gratis, of tegen betaling, externe partijen die niet aan uw organisatie zijn verbonden, toegang verschaft tot de systemen van Biocoherence Nederland, dan houden wij ons het recht voor om per direct de overeenkomst op te zeggen. Wij gaan ervan uit dat u geen misbruik maakt van het gebruiksrecht dat u toekomt.

Deze maatregelen kunnen zich uitdrukken in eenzijdige opzegging van de overeenkomst of een vergoeding van de door ons gemaakte kosten.

 1. Prijzen, betaalwijze en prijswijzigingen

De factuur die u ontvangt is leidend voor de prijs die u zult gaan betalen voor de duur van uw abonnement, tenzij er een prijswijziging plaatsvindt.

De factuur wordt voldaan via een automatische incasso. Mocht u op andere wijze met ons een prijsafspraak gemaakt hebben, dan is die prijs leidend voor de duur van uw abonnement, tenzij er een situatie zich voordoet als in de volgende alinea. Elke prijsafspraak is enkel geldig voor zover deze op schrift of elektronisch is vastgelegd.

Als u per maand betaalt, bent u gemiddeld 8% duurder uit dan wanneer u het volledige bedrag voor het jaarabonnement in één keer voldoet. De overige hoogtes van de prijzen zijn afhankelijk van het type abonnement dat u heeft gekozen, of van de expliciete prijsafspraak die u met ons gemaakt heeft.

Het is mogelijk het type abonnement tijdens de looptijd aan te passen naar een duurdere versie. In dit geval wordt het bedrag van de factuur voor de duur van de looptijd van de overeenkomst naar rato aangepast.

Wanneer de factuur wordt gestorneerd door u of door de bank vanwege onvoldoende saldo brengen we € 9,50 ex BTW aan administratiekosten in rekening. Bij aanhoudende stornering kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Ook kunnen wij bij het overschrijden van de betalingstermijn uw account blokkeren tot het moment dat u betaald heeft. Dit doen wij doorgaans bij de derde betaalherinnering, na zes tot acht weken.

Wanneer u zes maanden na het overschrijden van de betalingstermijn niet betaald heeft, mogen wij uw account definitief verwijderen.

De overeenkomst eindigt als wij uw account verwijderen onder deze voorwaarden. Verwijderen wij uw account niet, dan loopt dus ook de overeenkomst door in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Wanneer uw account geblokkeerd is, heeft u nog steeds de verplichting om het verschuldigde bedrag te voldoen en blijft de mogelijkheid tot automatisch verlengen bestaan. Wanneer uw account verwijderd is door ons, heeft u nog steeds de verplichting om het verschuldigde bedrag te voldoen, maar zal uw abonnement niet automatisch verlengd worden.

Wij zijn gerechtigd om op ieder moment een prijsindexaties door te voeren, ook wanneer u een lopend abonnement heeft. Wij zullen de prijswijziging minimaal één maand van tevoren aan u melden. Als u een nieuw jaarcontract heeft gesloten blijft de prijs die hierin staat sowieso het eerste jaar gelijk aan het in de offerte afgesproken bedrag.

Als u het niet eens bent met een prijswijziging kunt u, wanneer de verhoging meer dan 1,5 keer de kosten van uw huidige abonnement bedraagt uw, overeenkomst per direct opzeggen.

Zegt u bij of na de eerste betaling van het nieuwe bedrag niets, dan kunt u een week na de eerste betaling van het nieuwe tarief hier nog tegen in gaan. Na die eerste week gaat u automatisch akkoord met de prijswijziging.

Bij het aangaan van de overeenkomst komt u een gebruiksrecht toe. De factuur die u hiervoor ontvangt, wordt bij het aangaan van de overeenkomst verstuurd. Eventuele aanvullende opties zoals opleidingen en trainingen worden voordat u er gebruik van kan maken gefactureerd.

Voor verzoeken van advies en ondersteuning die buiten onze normale bedrijfsvoering vallen, of die niet gespecificeerd zijn op onze website of onze offerte, hanteren we een uurtarief van € 125,- per uur. Facturatie voor een dergelijk verzoek vindt plaats op basis van een offerte en wederzijdse instemming.

 1. Intellectuele eigendom

U voert op het platform cliënt gegevens in. U bent eigenaar van deze gegevens en bent ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt met die gegevens. 

U geeft Biocoherence Nederland toestemming om de gegevens anoniem te analyseren om het platform te verbeteren en u beter te ondersteunen.

Wanneer de overeenkomst met ons eindigt, is het tot de dag na het eindigen van de overeenkomst mogelijk om al uw cliënt gegevens te exporteren naar een andere digitale omgeving. Wij ondersteunen geen automatische ondersteuning om gegevens naar Microsoft Word en Microsoft Excel te exporteren. 

Voor verwijderverzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen we u naar Artikel 9 van deze voorwaarden. 

U heeft een licentie voor onze software. Met die licentie kunt u gebruik maken van de software die wij u ter beschikking stellen. Die software is auteursrechtelijk gezien eigendom van ons. U heeft net zo lang recht op het gebruik van onze software als de duur van uw abonnement, met uitzondering van het in artikel 6 en 16 bepaalde.

De licentie die u heeft is niet exclusief, dat wil zeggen, er zijn ook andere klanten van ons die eenzelfde recht hebben op het gebruik van onze software. Onze andere klanten hebben echter geen toegang tot de gegevens die u invoert.

De licentie is ook niet overdraagbaar, dat houdt onder meer in dat sub-licenties verschaffen aan derde organisaties is verboden.

Het is u niet toegestaan om onze software te kopiëren, te wijzigen, te verveelvoudigen of te openbaren, tenzij dit noodzakelijk is voor het gebruik van de software.

 1. Aansprakelijkheid

Wanneer u ons aansprakelijk wilt stellen voor schade, stuurt u ons eerst een schriftelijk bericht. Daar vermeldt u ten minste in op welke wettelijke grond u ons aansprakelijk wilt stellen, ter hoogte van welk bedrag, wat uw redenen voor die aansprakelijkstelling zijn en welke termijn u ons geeft om te reageren of een oplossing voor uw probleem te vinden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor: 

 • Iedere vorm van gevolgschade, dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor een verminderde omzet, gemiste winst en/of gemiste kansen. 
 • Overmacht in de zin de wet. 
 • Het stilvallen van toeleveranciers die ons dataverkeer belemmeren, zoals serviceproviders of elektriciteitsnetwerken. 
 • Schade die het gevolg is van fouten van een persoon die onder uw abonnement werkt. Ook niet wanneer die schade te voorkomen was door uzelf beter te informeren. 
 • Schade die het gevolg is van een minimale beveiliging van het account dat onder uw verantwoordelijkheid valt. Dat wil zeggen, rondslingerende wachtwoorden, een simpel te raden wachtwoord of andere passiviteit omtrent uw beveiliging. 
 • Schade die ontstaat doordat u zelf data verkeerd heeft ingevoerd. 
 • Derden die zich de toegang tot uw account verschaffen en u schade toebrengen. 
 • Hackers die u of anderen die gebruik maken van onze systemen schade toebrengen. 
 • Gegevens die u kwijt bent nadat de overeenkomst met ons is geëindigd op wat voor manier dan ook. 

Wij zijn wel aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn maximaal aansprakelijk voor een bedrag tot tweemaal de door u betaalde abonnementskosten per jaar per gebeurtenis die zich voordoet. Als wij voor die schade verzekerd zijn, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. 

Wij kunnen geen beroep doen op beperkingen in onze aansprakelijkheid als wij, of onze werknemers, bewust of roekeloos handelen. 

 1. Privacy en AVG

In het platform worden zowel persoonsgegevens van u als van uw cliënten vastgelegd. Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de privacy van u en uw cliënten hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld. De verwerkersovereenkomst is ook na te lezen op onze website: www.biocoherence.eu/cookie-info.

Die verwerkersovereenkomst is eveneens onderdeel van uw overeenkomst met ons en geldt voor zover er in deze voorwaarden of andere expliciete afspraken niet van is afgeweken. In de verwerkersovereenkomst worden ook verwijderverzoeken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geregeld.

 1. Medewerkers per account

U kunt geen gebruikers toevoegen aan uw account. Als in 1 organisatie meerdere gebruikers op ons platform willen werken worden hier aparte afspraken over gemaakt. Het systeem kan dan zo worden ingericht dat de gebruikers in de organisatie elkaars gegevens kunnen zien en/of aanpassen.

Het is strikt verboden om personen buiten uw organisatie gebruik te laten maken van uw licentie, tenzij dit uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd. 

Wanneer een organisatie/zelfstandige goedkeuring van ons heeft gekregen om onder één abonnement te werken met andere organisaties/zelfstandigen, heeft degene op wiens naam het abonnement is afgesloten de volledige verantwoordelijkheid over alle handelingen die de overige deelnemers op ons platform uitvoeren. 

De abonnementhouder staat dus conform deze algemene voorwaarden in voor alle handelingen die zijn medegebruikers op ons platform verrichten. De overige deelnemers aan dat abonnement hebben zelf geen aanspraak op rechten die voortvloeien uit deze voorwaarden. 

 1. Wijzigingen van de voorwaarden

Het is mogelijk om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer wij de voorwaarden wijzigen zullen wij u dit ruim van tevoren per e-mail of via een pushbericht in onze systemen laten weten. Bent u het niet met de wijziging eens, dan kunt u de overeenkomst opzeggen. Blijft u na de wijziging gebruik maken van ons systeem, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. Dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen als bepaald in artikel 6 van deze voorwaarden.

 1. Beëindigen, verlengen van de overeenkomst

De beëindiging van de overeenkomst door u dient schriftelijk of elektronisch aan ons gemeld te worden op ons postadres, ons contactformulier of ons e-mailadres. U heeft vanaf de dag dat onze overeenkomst eindigt geen toegang meer tot onze systemen. Na beëindiging van de overeenkomst zullen wij uw accounts en de daartoe behorende gegevens archiveren.

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 60 dagen. Als wij dit doen krijgt u voor de maanden waarvoor u al betaald heeft, uw geld gerestitueerd. Indien u zich schuldig maakt aan één van de gevallen als beschreven in artikel 14 of 15 zijn wij gerechtigd om per direct de overeenkomst op te zeggen. In dit geval krijgt u uw geld niet gerestitueerd.

De overeenkomst tussen u en ons is per direct opzegbaar als wij hier beiden mee instemmen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om het verlengen van een overeenkomst met u te weigeren.

Als u uw overeenkomst wil opzeggen, dient u dit minimaal 30 dagen voor het eindigen van uw overeenkomst aan te geven. Wanneer u te laat bent, zal uw overeenkomst automatisch voor de duur van één jaar verlengd worden. Wanneer wij een nieuwe prijs zijn gaan hanteren voor hetzelfde type abonnement, zal u met de verlenging onder die nieuwe prijscategorie vallen. De prijzen staan vermeld op onze website. Wanneer deze gewijzigd worden, zult u minimaal één maand van tevoren een bericht ontvangen overeenkomstig artikel 6 en 11. Dit bericht kan ook in de vorm van een factuur zijn. 

Wanneer u niet betaalt, wil dat niet zeggen dat uw overeenkomst niet automatisch verlengd wordt. Uw betalingsverplichting blijft net zo lang lopen totdat u overeenkomstig artikel 12, of met onze expliciete goedkeuring heeft opgezegd. 

 1. Onze service bij problemen

Wanneer u een vraag over de functionaliteiten, beveiliging en koppelingen heeft, kunt ons emailen.

Alle medewerkers van uw organisatie kunnen online op elk moment van de dag een vraag stellen. De support is op werkdagen aanwezig van 09:00u en 17:00u. Het streven is om zo snel mogelijk te reageren. Op werkdagen zult u altijd binnen 48 uur een reactie van ons krijgen.

Telefonisch kunt u onze support bereiken via telefoonnummer: 0621100117. Wij hebben echter geen verplichting om ieder moment van de dag bereikbaar te zijn, of om u onverwijld terug te bellen.

 1. Wat kunt u niet doen

Biocoherence is voor zorgverleners. Bent u geen zorgverlener, of minderjarig, dan mag u geen gebruikersaccount aanmaken.

Wij verwachten dat u geen handelingen verricht die in strijd zijn met deze voorwaarden, de wet, de openbare orde of met de in Nederland geldende normen en waarden. Dat betekent onder andere dat u: het platform niet gebruikt voor illegale activiteiten, geen illegale bestanden op het platform opslaat, ons systeem niet hackt, geen systemen of websites publiceert die zich in soortgelijke vorm voordoen als het platform en geen virussen, wormen of andere vormen van destructieve code op het platform plaatst of verspreidt.

Het is verboden om via ons systeem inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of anderen. Informatie, beeld, geluid of ander wettelijk beschermd materiaal mag dus niet zonder onze toestemming gepubliceerd worden op andere websites of media.

Ook is het verboden om onze handelsnaam of ons merk te belasteren of hiermee naar buiten te treden alsof u er eigenaar van bent.

Het is verboden om met meerdere personen een account te gebruiken welke voor één gebruiker bestemd is. Dit mag enkel wanneer wij hier schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

Mocht u iets doen wat in strijd is met deze voorwaarden, bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit. Spreekt een derde ons aan op schade die is ontstaan doordat u niet overeenkomstig deze voorwaarden handelt, dan vrijwaart u ons voor schade toegedaan aan die derde. Wij zijn in dat geval ook gerechtigd om u de toegang tot uw account te ontzeggen, of om uw account in zijn geheel te verwijderen.

 1. Wettelijke opsporingsbevoegdheden

Wanneer in het kader van politie- of terroristisch onderzoek wij genoodzaakt zijn om een overheidsinstantie toegang tot onze systemen te verschaffen, dan zullen wij dit doen. Wij zullen daarbij zelf eerst controleren of de desbetreffende instantie wettelijk gerechtigd is om toegang tot onze systemen te krijgen. Schade die voortvloeit uit door u gedane criminele activiteiten zijn voor uw rekening en kan ook op u verhaald worden.

 1. Overname en fusies

In het geval van een fusie, verkoop van (een onderdeel van) of faillissement kan de data die u op ons platform heeft achtergelaten overgeheveld worden naar een derde partij. Bij één van die gebeurtenissen zullen wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming handelen. Met de gegevens die u op ons platform heeft achtergelaten zal zorgvuldig worden omgegaan. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens overgedragen worden in het geval van een overname, faillissement of fusie, kunt u van tevoren een e-mailsturen naar​info@biocoherence.eu.​ Wij zullen u dan bij één van die gebeurtenissen van tevoren inlichten over een eventuele gegevensoverdracht.